Translator

English French German Russian

Grafika a vše ostatní

Fotogalerie

Anketa workshopy

Měli by jste zájem, aby FoPa pořádala určité fotografické workshopy?
 

Inzerce

Reklama


Odkazy:
Fopa Fotograficky Klub

Vlastni stitek
.
Smlouva o pořízení a užití fotografie
Napsal uživatel Ondrez   
Středa, 11 Srpen 2010 09:17

SMLOUVA O POŘÍZENÍ A UŽITÍ FOTOGRAFIE
(Model release)
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:
Telefon:
Číslo účtu:
Email:
zastoupen svým právním zástupcem:*)
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Bydliště:
Telefon:
Email:
(dále jen „model“)
a
……………..………………………………, IČ: …………………………………. (příp. rodné číslo)
s místem podnikání …………… (příp. bydliště)
(dále jen „fotograf“)
(oba společně dále jen „smluvní strany“)
uzavírají tuto smlouvu o pořízení a užití fotografie:
I.
Preambule
Fotograf má záměr pořídit a užívat popřípadě nabídnout třetím osobám k odkoupení či jen k dalšímu užívání fotografie, na nichž buď zachytí podobiznu modelu anebo věc modelem vlastněnou či vytvořenou anebo věc s modelem všeobecně spojovanou. Model s pořízením i následným užíváním takové fotografie souhlasí. Účelem této smlouvy je vymezit podmínky, za nichž bude záměr fotografa naplněn, a za kterých vysloví model svůj souhlas s užíváním fotografie.
*) Vyplní se pouze v případě, že model je nezletilý nebo jinak nezpůsobilý k právním úkonům.
Model release v. 1.0, 3.5.2004 1/4 © Fotobanka.cz
II.
Fotografie
a) Datum vzniku:
b) Místo vzniku:
c) Stručný popis obsahu fotografie (případně jejich počet):
d) Fotografie (kopie, výtisky) jsou – nejsou*) přílohou této smlouvy
(dále jen „fotografie“)
III.
Předmět smlouvy
3.1 Model souhlasí s tím, aby fotograf pořídil fotografie a neomezeně je užil jakýmkoli způsobem, který neodporuje smluvním ujednáním dle čl. IV této smlouvy, zejména pak aby je užil některým ze způsobů uvedených v § 12 odst. 4 z.č. 121/2000 Sb. autorského zákona v platném znění (dále jen „AZ“). Tento souhlas se vztahuje i na užití opakované.
3.2 Model uděluje svolení fotografovi, aby užíval části fotografií, aby tyto fotografie libovolně technicky upravoval (retuše, digitální úpravy, …), a aby je případně zveřejnil doplněné o libovolný, byť i smyšlený, text.
3.3 Pro případ, že se fotografie, ať už sama o sobě nebo doplněná o text ve smyslu čl. 3.2, osobně dotýká modelu nebo jeho projevu osobní povahy, uděluje model fotografovi svolení k pořízení a použití fotografií ve smyslu § 12 z.č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ) a vzdává se jakéhokoli zákonného nároku, který by mohl v této souvislosti teoreticky vznášet dle § 13 OZ.
3.4 Všechny shora uvedené souhlasy a svolení modelu se neomezeně vztahují i na třetí osoby, na něž budou v budoucnu postoupena užívací a jiná majetková práva k fotografiím, případně na jejich právní nástupce (včetně právního nástupce samotného fotografa).
3.5 Fotograf je povinen uhradit modelu řádně a včas odměnu za pořízení fotografií a poskytnutí shora uvedených práv dle čl. V této smlouvy, nestanoví-li tato smlouva dále jinak.
3.6 Model má - nemá*) právo na jednu kopii každé fotografie pro osobní potřebu. Model je – není*) oprávněn užívat fotografii k vlastní prezentaci.
IV.
Vymezení užití fotografie
*) Nehodící se škrtněte. Model release v. 1.0, 3.5.2004 2/4 © Fotobanka.cz
4.1 Zakázané způsoby užití snímků:
(způsoby užití, se kterými model nesouhlasí, ponechejte, ostatní přeškrtněte):
(i) reklama
(ii) otištění v periodických i neperiodických publikacích
(iii) použití v audiovizuálním médiu
(iv) vlastní prezentace fotografa
(v) …
4.2 Místní rozsah užití snímků (nehodící se škrtněte):
(i) neomezený
(ii) pouze na území ČR
(iii) kdekoli s výjimkou těchto zemí či oblastí:
4.3 Časový rozsah užití (nehodící se škrtněte):
(i) neomezený
(ii) časově omezený: fotograf může užít fotografii shora vymezeným způsobem
- nejdříve od …………………...
- nejpozději do …………………
V.
Odměna modelu
5.1 Za pořízení fotografií fotografem náleží modelu odměna ve výši ……………….. Kč (slovy………………………………………………………………………………………….…..…….).
5.2 Postoupí-li fotograf právo užít některou z fotografií třetí osobě, je povinen zaplatit modelu odměnu ve výši …. za každé jedno postoupení každé z fotografií. Při opakovaném postoupení téže fotografie náleží modelu opakovaně odměna vždy ve stejné výši.
5.3 Postoupí-li fotograf majetková autorská práva k některé z fotografií ve smyslu čl. 6.1 třetí osobě, je povinen (nehodící se škrtněte):
(i) zaplatit modelu jednorázovou odměnu ve výši ….
(ii) zaplatit modelu …..% z odměny, kterou v budoucnu obdrží od třetí osoby, na níž majetková autorská práva postoupí
(iii) apod.
5.4 Odměna dle čl. 5.1 je splatná (nehodící se škrtněte):
(i) jednorázově při podpisu této smlouvy modelem;
(ii) jednorázově do ……. dnů ode dne uzavření této smlouvy na účet modelu uvedený v záhlaví této smlouvy;
(iii) v pravidelných měsíčních splátkách ve výši …. splatných vždy k … dni každého kalendářního měsíce na účet modelu uvedený v záhlaví této smlouvy.
Model release v. 1.0, 3.5.2004 3/4 © Fotobanka.cz
Model release v. 1.0, 3.5.2004 4/4 © Fotobanka.cz
5.5 Odměna dle čl. 5.2 a 5.3 je splatná jednorázově, vždy do ………..…. dnů ode dne, kdy bude fotografovi vyplacena třetí osobou odměna, jež mu bude náležet ze smlouvy o postoupení příslušných práv. Odměna bude modelu vyplacena na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy;
VI.
Autorská práva
6.1. Autorem fotografií je fotograf, který je jediným a výlučným vykonavatelem osobních a majetkových autorských práv k fotografiím podle AZ.
6.2. Zaznamená-li fotograf na fotografiích umělecký výkon modelu, model mu tímto uděluje oprávnění tento umělecký výkon ve formě fotografie neomezeně a opakovaně užívat podle § 71 AZ. Smluvní strany se dohodly, že případná odměna za takováto užití je zahrnuta v odměně dle čl. V této smlouvy.
VII.
Závěrečná ujednání
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
7.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
7.3 Věci v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními obecně platných právních předpisů českého práva.
7.4 Smluvní strany ujednávají, že ukáže-li se jakékoliv ustanovení této smlouvy být neplatným či nevykonatelným, nedotkne se taková neplatnost či nevykonatelnost dalších ustanovení této smlouvy, nemají-li vzájemnou vázanost. Smluvní strany se pak zavazují nahradit takové neplatné či nevykonatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které se svým účelem nejvíce blíží ustanovení nahrazovanému.
7.5 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely ze své svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
V ………………………… dne ……………………..…
…………………………………… ……………………………………
Model Fotograf

 

Přihlášení a registrace

Kalendář událostí

Cervenec 2018
Ne Po Ut St Ct Pa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Shoutbox

21:46-- Daniel Král: Ondrez co je? :D na ten web tady prdis nebo co? chat nefunguje... grafika se rozpada... :D
9:39-- eleja: Ahoj prosím, můžete mi říct jak mám napsat nabídku? jedná se o pronájem nezařízeného bytu na focení. Děkuji
12:27-- Daniel Král: Aha sory sem si to blbě přečet je to ok,,,
12:23-- Daniel Král: čus bus tramvajáci... :D jsem tu dlouho nebyl a náhrál sem sem pár fotek z webu... jinak co to je za licenci že když něco nahraju do veřejný galerie že mi tu fotku může kdokoli použít?!? :S
20:39-- homer01: je tady nekdo vubec zivej? :D
12:38-- Ondrez: Všem přejeme úspěšný nový rok 2013
18:22-- KucharovaKaterina: Hezké fotky moc :)
20:46-- zroman: Ty vado Dane, fakt jsem tě nepoznal.
9:27-- Ondrez: na tom něco bude :D
9:11-- alda1: MOTTO: dokonalá fotka neexistuje. jsou jenom fotky nad kterýma strávím víc nebo míň času.
11:36-- Ondrez: jo odkaz funguje, hezká práce to je :)
23:04-- Daniel Král: Nevim estli na to pujde kliknout ale mám i dvě nový fotky «link»
22:57-- Daniel Král: Po dlouhé době tady.. zdravím :) O.O
10:19-- Goofy: odkaz i na Facebooku .na FOPA..diky moc jen shanm lidi abych nebyl samm Diky Goofí
10:18-- Goofy: 18.5 v 20:00
10:17-- Goofy: Ahojky chstam SRAZ na Staroměstskem nam. v Praze..
16:43-- coklick: a kolik to stoji na hodinu 200?
16:32-- Ondrez: Ahoj, atelier si můžež zerezervovat sám pod menu "Domu" a "Atelier online". Ale rezervaci dělej, až budeš vědět přesně datum a čas.
13:21-- coklick: ahoj mam pojekt musim nafotit kalendar potrebovala bych co nejblisi termin nejlepe vikend zamluvit altelier na jak dlouho este nevim ale je to hodne nutne diky :)
17:45-- Ondrez: 3.3.2012 - sraz klubáků, atelier FoPa. Více info v kalendáři.
11:05-- Ondrez: ok :)
9:08-- zroman: že přijdu
9:08-- Ondrez: Počítáš s tím že pujdeš a nebo že se musíš ozvat? :D
13:28-- zroman: OK. Počítám teda s tím. Těším se.
7:48-- Ondrez: tak dej v čas vědět, místa se pomalu zaplňují :)
11:27-- zroman: Poznamenám si to a snad mi to vyjde a přijdu.
20:56-- Ondrez: 3.3.2012 - sraz klubáků, atelier FoPa. Více info v kalendáři.
20:35-- slimerman: Jo tak to bych uvítal.
7:00-- Ondrez: co udělat na konci unora malý sraz v atelieru? Třeba focení něčeho nebo někoho ;)
13:55-- slimerman: No já by jsem byl pro. :)
10:02-- Ondrez: uděláme zase nějaký sraz a focení a pak pivo :D
16:33-- slimerman: Chtělo by to tu zase nějak rozproudit.
9:32-- Ondrez: no ještě že jsi to oživil :D :D
13:39-- homer01: tady to teda zuje :-D
21:46-- Alize: Honorované focení?
21:46-- Alize: Honorované focení?

Kide Shoutbox v0.8 beta

Pouze registrovani uzivatele mohou odesilat zpravy, registrace zde nebo zadejte svuj login

Kdy jste začínali vy?

V jakém věku jste začali s modelingem?
 

Poslední komentáře

 • Výraz poloakt existuje a dosti hojně se ... Více ...
  Od Ondrez
 • Výraz poloakt: http://www.mutualart.com/... Více ...
  Od ryger
 • Poloakt neexistuje. Kde jsi takovou hova... Více ...
  Od zroman
 • ad 1. - muze byt pokud fotim nezive ... ... Více ...
  Od Koky
 • osobne bych makro s bleskem nefotil ja s... Více ...
  Od photo IGI
 • 1) cena je skoro na konci pod bodem 18 2... Více ...
  Od Ondrez
 • k atelieru : 1. kde zjistim ceny mozna t... Více ...
  Od photo IGI

Reklama

Předpověď počasí
 • 519 Registrovano
Právě připojeni - hostů: 50